Test adı
RETIKULOSIT
RUBİNSTEİN TAYBİ(del16p13.3)FISH
RUBINSTEIN TAYBI SENDROMU TUM GEN
RREB1(6Q25) AMPLİKASYONLARİ
ROS1 FÜZYON MUTASYONLARI
ROS1 AMPLİKASYONLARİ
ROMATOID ARTRIT YATKINLIK PANELI
RETT SENDROMU MECP2 DELESYON ANALİZ
RETT SENDROMU
RET füzyon mutasyonları
RET MUTASYONLARI
RARA (17q21) YENIDEN DUZENLEMELERI
RSV PCR
ROR1
RIPA (Ristosetin Agregasyon Testi)
RUTIN BIYOKIMYA
ROCHE ISG SAĞLIK TESTLERİ
rPhl p7 TIMOTHY (g210) SPESIFIK IgE
rPhl p12 TIMOTHY (g212) SPESIFIK IgE
RUBELLA IgM, Serum
RUBELLA IgM (Serum)
RUBELLA IgG, Serum
RUBELLA IgG(Serum)
RUBELLA IgG WESTERNBLOT
RUBELLA IgG AVIDITE TESTI
RSV IgM
RSV IgG
RNP ANTIKORLARI
RISTOSETIN KOFAKTOR (VWF Aktivite)
RICKETSIA SEROLOJI IgM ve IgG
RF (Romatoid Faktor Kantitatif)
REVERSE T3
RETROGRAD IDRARDA SPERM ARANMASI
RETINOL BINDING PROTEIN (RBP)
RETINOL BINDING PROTEIN (Idrar)
RESPIRATOR VIRUS TARAMASI (RT-PCR)
RENIN DIREKT (Yatarak)
RENIN DIREKT (Ayakta)
RED SNAPPER (f381) SPESIFIK IgE
RBC-He
RAT BLADDER ANTI SKIN ANTIKOR
RAPORLAMA WES
RAPORLAMA MYELOİD PANEL
RAPORLAMA CLARIGO VERİSİ
RABİES (KUDUZ) İMMUNİTE KONTROL